Tarihçe
Başkanımız
Yönetim
Haberler
Burslar

Vergi Muafiyeti

T.C.

BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KARARNAME SURETİ      

        Karar Sayısı: 7/8466

        Türk Anadolu Vakfının Vergi Muafiyeti Tanınması;Maliye Bakanlığının 21.5.1974 tarihli ve KVK/22113-403/30168 sayılı yazısı üzerine, 13.7.1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10.6.1974 tarihinde kararlaştırılmıştır.

       Başbakan                       Devlet Bakanı                         Cumhurbaşkanı
        B.Ecevit                      Başbakan Yardımcısı                     F.S.Korutük            
                                          Prof. Dr.N.ERBAKAN

 

    Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı
     İ.H. Birler                           S.A.Emre                                O.Eyüboğlu

   Milli Savunma Bakanı          İçişleri Bakanı                          Adalet Bakanı
            H.Işık                         O.Asiltürk                                  Ş.Kazan

      Dışişleri Bakanı               Maliye Bakanı                        Milli Eğitim Bakanı
     Prof.Dr.T.Güneş              Doç.Dr.D.Baykal                        M.Üstündağ

     Bayındırlık Bakanı            Ticaret Bakanı                     Sağ.ve Sos. Y. Bakanı
         E.Çevikce                         F.Adak                                S.Cizrelioğlu 

   Güm. ve Tek. Bakanı      Gıda-Tar.ve Hay. Bakanı             Ulaştırma Bakanı
     M.Türkmenoğlu                    Prof.K. Özal                           F.Güley 

      Çalışma Bakanı             Sanayi ve Tek. Bakanı          En. ve Tab. Kay. Bakanı
            Ö.Sav                              A.Doğru                            C.Kayra

Turizm ve Tan. Bakanı         İmar ve İskan Bakanı          Köy İşleri ve Koop. Bakanı
          O.Birgit                             A.Topuz                                M.Ok

      Orman Bakanı              Genç. ve Spor Bakanı
         A.Şener                          M.Y. Mete

                                                                                    Aslı Gibidir.
                                                                               Resmi Mühür ve İmza

    Bindokuzyüz yetmiş dört senesi Temmuz ayının onuncu günü.10.7.1974 Hariçte yazılan mukabele ve tasdik için idareye getirilen işbu suretin aslının aynı olduğunu ibraz edenin talebi üzerine aslı ile birlikte dört surenin aslının aynı olduğunu ibraz edilen talebi üzerine aslı ile birlikte dört suretin verildiğini onaylarım. 10.7.1974